Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin của công ty phụ kiện Auto Clover có thể bao gồm các điều sau:

  1. Thu thập thông tin: Auto Clover có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng thông qua các kênh như trang web, ứng dụng di động, hoặc qua các cuộc giao dịch. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan đến giao dịch.
  2. Sử dụng thông tin: Công ty cam kết sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng một cách cẩn thận và hợp pháp. Thông tin có thể được sử dụng để xác nhận đơn hàng, cung cấp dịch vụ sau bán hàng, và gửi thông tin marketing nếu khách hàng đã đồng ý.
  3. Bảo vệ thông tin: Auto Clover cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi mất mát, lạm dụng, hoặc truy cứu trái phép. Họ có thể áp dụng các biện pháp an ninh thông tin và quản lý dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật của thông tin.
  4. Chia sẻ thông tin: Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba chỉ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ liên quan đến giao dịch hoặc theo yêu cầu pháp luật.
  5. Quyền lợi của khách hàng: Khách hàng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của Auto Clover khi cần thiết. Họ cũng có thể chọn không nhận thông tin marketing từ công ty.

Chính sách bảo mật thông tin này có thể được cập nhật và điều chỉnh theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp.